Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING d.d. 23 mei 2018


Dit is een privacyverklaring van Badmintonvereniging Smashing Monster, gevestigd te Monster en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) lid wordt of het lidmaatschap opzegt

(b) toetreedt tot het bestuur

(c) een bezoek brengt of deelneemt aan verenigingsactiviteiten waar dit het maken van foto’s of video’s betreft.

1.2 Wij verzamelen daarbij mogelijk de volgende (persoons)gegevens:

(a) persoonsgegevens: voornaam, initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht

(b) contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer

(c) financiële gegevens: IBAN

(d) gegevens t.b.v. het functioneren binnen de vereniging: inschrijfdatum, lidmaatschapscategorie, datum opzegging en effectieve beëindiging lidmaatschap,

bondsnummer, bereidheid tot vrijwilligerswerk, functie als vrijwilliger

(e) beeldmateriaal van verenigingsactiviteiten, niet specifiek gericht op individuele personen.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a) het lidmaatschap te effectueren

(b) u als lid aan te melden bij badminton Nederland

(c) contact met u op te nemen of verenigingsinformatie toe te zenden

(d) u namens de vereniging in te schrijven bij externe competities van Badminton Nederland en Recreatieve Competitie Zuid-Holland

(e) als bestuurslid in te schrijven bij de Kamer van Koophandel

(f) uitsluitend voor wat betreft beeldmateriaal: plaatsen van illustraties op onze website en onze facebook pagina.

1.4 Verwerkers van de gegevens

(a) Uw gegevens worden verwerkt in een Excel sheet met paswoord. Binnen de vereniging verwerken uitsluitend de secretaris en de penningmeester (ook: financiële administratie) uw gegevens in dit programma. Zij zijn tevens de enige functionarissen binnen de vereniging met toegang tot deze administratie. Binnen de vereniging kunnen deze functionarissen een selectie van de gegevens onder 1.2 (a), (b) en (d) ter beschikking stellen aan overige bestuursleden en commissies teneinde het normale functioneren van de vereniging mogelijk te maken.


2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 Bij effectieve beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens onder 1.2. (a) en (b) gearchiveerd en de gegevens onder 1.2 (c) en (d) verwijderd. De gearchiveerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen voor verenigingsactiviteiten of informatie voor oud-leden. Voor verwijdering van specifieke afbeeldingen zie 2.2.

2.2 U kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging via secretaris@smashingmonster.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door badmintonvereniging Smashing Monster.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Wij kunnen uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

(a) Badminton Nederland

(b) Recreatieve Competitie Zuid-Holland (RCZ)

(c) Kamer van Koophandel (KvK)

Deze derden gebruiken de gegevens voor: inschrijven als lid (badminton Nederland), inschrijven voor externe competities (Badminton Nederland en RCZ) en vastleggen bestuursverantwoordelijkheden (KvK). Aan Badminton Nederland en RCZ worden alleen de gegevens verstrekt onder 1.2. (a) en (b). Bij inschrijving als bestuurslid van de vereniging dient u aan de KvK extra gegevens te verstrekken die daarbij niet door ons worden geregistreerd.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers aan onze accommodatie en/of deelnemers aan verenigingsactiviteiten op onze website en/of facebook pagina publiceren, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent.

4.3 Uitsluitend wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat of ontstaat kunnen door Smashing Monster persoonsgegevens aan derden niet genoemd onder 4.1 verstrekt worden.


5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht, zie ook onder 2.1.


6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.


Aan de binnen- en buitenkant van sporthal de Wielepet hangen camera’s ter preventie van overtredingen, zoals vernieling van eigendom. Deze beelden worden enkel bekeken indien er een incident gemeld wordt. Voor vragen omtrent deze beelden kan u contact opnemen via beheer@dewielepet.nl.


© 2021 – Alle rechten voorbehouden – badminton westland

Ontwerp bij: Leonie van den Berg