Lidmaatschap

Heb je kennis gemaakt met onze club en besluit je lid te worden, dan moet je daarvoor het inschrijfformulier invullen. Download het inschrijfformulier (link) en lever dit tezamen met één pasfoto in bij de secretaris. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 10,00 voor volwassenen en € 7,50 voor jeugdleden. Het lidmaatschap van badmintonvereniging Smashing Monster loopt van 1 september t/m 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar, hierna te noemen verenigingsjaar. De contributie voor een verenigingsjaar wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Leeftijd
Contributie

Tot 12 jaar

€ 115,00

12 – 14 jaar

€ 137,00

15 – 17 jaar

€ 165,00

Vanaf 18 jaar

€ 180,00

Met het lidmaatschap ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van badmintonvereniging Smashing Monster. Wordt je ergens gedurende het verenigingsjaar lid, dan betaal je een evenredig deel van de contributie. Zeg je gedurende het verenigingsjaar het lidmaatschap op, dan blijf je automatisch lid tot het eind van het verenigingsjaar en heb je geen recht op teruggave van contributie.

Peildatum voor leeftijden is 1 september van het verenigingsjaar.

Het verschuldigde bedrag word middels een digitale factuur (PDF) aan het begin van het verenigingsjaar na de ALV via de email in rekening gebracht.

U mag ook betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen van september t/m juni. U dient de penningmeester daarvan per mail op de hoogte te stellen (penningmeester@smashingmonster.nl). De mogelijkheden staan op de factuur vermeld. Alle betalingen voor het lopende verenigingsjaar dienen uiterlijk 1 juni te zijn bijgeschreven op de rekening van badmintonvereniging Smashing Monster.

Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning verzonden per post en de factuur verhoogd met 10%. Wanneer ook deze betaling daarna niet binnen is per 30 juni van het lopende verenigingsjaar zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten zijn eveneens voor rekening van het lid.

Restitutie bij ziekte of zwangerschap

Indien je tijdens een aaneengesloten periode van minimaal 12 weken of meer in het seizoen niet kan badmintonnen (bv door ernstige ziekte, zware blessure, zwangerschap) zal voor een gelijke periode in het seizoen erna geen contributie verschuldigd zijn. De overeengekomen regeling wordt schriftelijk door het Bestuur bevestigd voor het einde van het seizoen waarin niet gespeeld kan worden.

Leeftijd
Contributie

Tot 12 jaar

€ 11,00

12 – 14 jaar

€ 13,00

15 – 17 jaar

€ 16,00

Vanaf 18 jaar

€ 17,00

Schriftelijk opzeggen

Opzeggen dient altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren minimaal 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar. Mondelinge of telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen uiterlijk op 31 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Opzeggingen kunnen per brief gestuurd worden naar: Badminton vereniging Smashing Monster, Swanenburch 18, 2681NN Monster of per e-mail naar: secretaris@smashingmonster.nl.

Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch voor de duur van een verenigingsjaar verlengd.

Zomerbadminton

De maanden juli en augustus vallen buiten het verenigingsjaar. Gedurende deze maanden wordt zomerbadminton georganiseerd. Jeugdleden van de vereniging kunnen hier gratis aan deelnemen, volwassen leden betalen €10,- om te mogen deelnemen aan zomerbadminton.

Tijdens zomerbadminton in de maanden juli en augustus kan op alle donderdagavonden van 20:30 tot 23:00 uur en op zondagmorgens van 10:00 tot 12:00 uur vrij badminton gespeeld worden.

© 2021 – Alle rechten voorbehouden – badminton westland

Ontwerp bij: Leonie van den Berg